16 12 2023

گروه زبان و ادبیات عربی برگزار می کند

برگزاری نشست علمی استادان گروه زبان و ادبیات عربی با معلمان عربی مدارس استان کردستان