17 12 2021

دانشکده زبان و ادبیات به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند

سخنرانی علمی با موضوع پول و پژوهش، جستاری در پیوند متقابل سرمایه و پژوهش


زمان: روز چهارشنبه 24آذر ساعت 18تا 20
سخنران:
آقای دکتر صالح ادیبی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
لینک ورود به وبینار: https://meet.uok.ac.ir/ch/lit.hall1
لطفا با گزینه مهمان وارد شوید.