17 09 2021

دانشکده زبان و ادبیات به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند

سخنرانی علمی با موضوع Metaverse and the Future of Education

زمان: روز چهارشنبه 24آذر ساعت 20 تا 22
سخنران:
 آقای دکتر ابراهیم بدخشان
دانشیار زبانشناسی دانشگاه کردستان
 ینک ورود به وبینار: https://meet.uok.ac.ir/ch/lit.hall1
لطفا با گزینه مهمان وارد شوید.