17 12 2021

دانشکده زبان و ادبیات به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند

سخنرانی علمی با موضوع خوانشی از شعر نازک الملائکة

زمان: روز یکشنبه 28 آذر ساعت 11:30 تا 13
سخنران:
 خانم دکتر شرافت کریمی
استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
لینک ورود به وبینار: https://meet.uok.ac.ir/ch/lit.hall1
لطفا با گزینه مهمان وارد شوید.