کارکنان

هیرو یزدان پناه

مسئول فناوری اطلاعات 
08733623667
h.yazdanpanah@uok.ac.ir
دانشکده زبان-طبقه همکف- اتاق112

سلماز مرادی

کارشناس مسئول آموزش مقطع تحصیلات تکمیلی 
08733625193
solmaz.moradi@uok.ac.ir
دانشکده زبان-طبقه همکف- اتاق106

شعله محمدی

رئیس اداره آموزش
08733625193
s.mohamadi@uok.ac.ir
دانشکده زبان -طبقه اول- اتاق103

امید نیچی

کارشناس آزمایشگاه زبان
08733664600داخلی 2327
o.neici@uok.ac.ir
دانشکده زبان -طبقه اول- اتاق104

صالح ویسی

مسئول دفتر
08733666758  داخلی 2202
s.vaisi@uok.ac.ir
دانشکده زبان -طبقه دوم- اتاق317
@
مسئول کارپردازی
08733664600  داخلی
@uok.ac.ir
دانشکده زبان -طبقه همکف- اتاق 108