گروه های آموزشی دانشکده زبان و ادبیات 

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات کُردی