هیات رئیسه

ابراهیم بدخشان
رییس دانشکده

دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

حوزه تخصص: 
http://research.uok.ac.ir/~ebadakhshan/
ebadakhshan [at] uok.ac.ir
مسعود دهقان
معاون آموزشی
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
حوزه تخصص: 
 • زبانشناسی فرهنگی
 • زبان شناسی حقوقی
 • زبان شناسی نقش گرا
 • معنی شناسی شناختی
http://research.uok.ac.ir/~mdehghan/
m.dehghan [at] uok.ac.ir
هیوا حسن پور
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

حوزه تخصص:
 • ادبیات معاصر
 • سبک هندی
 • ادبیات غنایی
 • نظریه و نقد ادبی
http://research.uok.ac.ir/~hhasanpoor/
hiva.hasanpour [at] uok.ac.ir
شرافت کریمی
مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی

حوزه تخصص:
 • تحلیل متن (تحلیل النص)
 • مطالعات ترجمه (دراسات فی الترجمه والتعریب)
 • نسخه شناسی؛ تصحیح متون و نسخ خطی (دراسه المخطوطات وتصحیحها)
 • صرف و نحو عربی و زبانشاسی عربی (الصرف والنحو واللسانیات العربیه)
http://research.uok.ac.ir/~shkarimi/
sh.karimi [at] uok.ac.ir
فردین حسین پناهی
معاون پژوهشی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
حوزه تخصص: 
 • ادبیات معاصر
 • نظریه و نقد ادبی
 • اسطوره شناسی
 • ادبیات حماسی

https://research.uok.ac.ir/~fardinhosseinpanahi/ 
fardin.hp [at] uok.ac.ir
جلیل فتحی
مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

حوزه تخصص: 
 • تربیت معلم زبان
 • تکنولوژی در آموزش زبان
 • روش تحقیق
فناوری در آموزش زبان، تربیت معلم، روانشناسی یادگیری زبان
http://research.uok.ac.ir/~jfathi/
j.fathi[at] uok.ac.ir
یدالله پشابادی
مدیر گروه زبان و ادبیات کُردی
دانشیار گروه زبان و ادبیات کُردی

حوزه تخصص: نقد ادبی و متن شناسی، نقد متون کردی 

http://research.uok.ac.ir/~ypashabadi/
y.pashabadi [at] uok.ac.ir