روسای پیشین

تاریخچه ریاست

احمد نهیرات
ریاست دانشکده
از سال1391 تا 1394
محسن پیشوایی علوی
ریاست دانشکده
از سال 1394 تا1397
پارسا یعقوبی
ریاست دانشکده
از سال 1398 تا 1400

تاریخچه معاونت آموزشی

ابراهیم بدخشان
معاونت آموزشی
از سال 1391 تا 1395
پارسا یعقوبی
معاونت آموزشی
از سال1395تا 1397
حسن سرباز
معاونت آموزشی
از سال1398تا 1400

تاریخچه معاونت پژوهشی

سید احمد پارسا
معاونت پژوهشی
از سال 1391 تا 1392
زکریا بزدوده
معاونت پژوهشی
از سال 1399 تا 1402
جمیل جعفری
معاونت پژوهشی
از سال1392تا 1396
سیروس امیری
معاونت پژوهشی
از سال 1396تا 1399