انجمن های علمی

گروه آموزشی زمینه کاری استاد مشاور دبیر انجمن
زبان و ادبیات انگلیسی ترجمه دکتر ابراهیم بدخشان هانیه محمودی
زبا ن و ادبیات انگلیسی زبان شناسی دکتر یادگار کریمی سعید جعفری
زبان و ادبیات انگلیسی آموزش زبان دکتر محمد احمدنژاد علی بابائی
زبان و ادبیات انگلیسی ادبیات انگلیسی دکتر ولی غلامی الهه امی
زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دکتر تیمور مالمیر الهام ضیاء
زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی دکتر عبدالله رسول نژاد پوریا مینایی
زبان و ادبیات کُردی ادبیات کُردی دکتر فرهاد محمدی عرفان کرمی