معاونت پژوهشی

فردین حسین پناهی
معاون پژوهشی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
حوزه تخصص:
ادبیات معاصر
نظریه و نقد ادبی
اسطوره شناسی
ادبیات حماسی

https://research.uok.ac.ir/~fardinhosseinpanahi/ 
 
نام و نام خانوادگی از تا

احمد پارسا

1391

1392

جمیل جعفری

1393

1396

سیروس امیری

1396

1399

زکریا بزدوده
1399 1402