آموزش

تقویم آموزشی

شیوه نامه تدوین پایان نامه(1402)

قالب پایان نامه به زبان انگلیسی

 قالب پایان نامه به زبان فارسی

قالب پایان نامه به زبان عربی

فرم گزارش پیشرفت تحصیلی پایان نامه دکتری

فرم گزارش پیشرفت تحصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد

دوره های آموزشی

زبان و ادبیات فارسی :

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات انگلیسی :

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد زبانشناسی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

زبان و ادبیات عربی:

کارشناسی زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات کُردی:

کارشناسی زبان و ادبیات کُردی

لیست دروس مقطع کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی
زبان  و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان  انگلیسی
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات کُردی(ورودی 94)
زبان و ادبیات کُردی(ورودی 96)

لیست دروس تحصیلات تکمیلی

کارسناسی ارشد ادبیات فارسی
دکتری ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد زبانشناسی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیی
کارشناسی ارشد ادبیات عربی
دکتری ادبیات عربی
دکتری پژوهشی عربی(ویژه دانشجویان بین الملل)