آموزش

تقویم آموزشی

دوره های آموزشی

زبان و ادبیات فارسی :

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات انگلیسی :

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی تدریس زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد زبانشناسی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد تدریس زبان انگلیسی

زبان و ادبیات عربی:

کارشناسی زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات کُردی:

کارشناسی زبان و ادبیات کُردی

لیست دروس مقطع کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی
زبان  و ادبیات انگلیسی
تدریس زبان  انگلیسی
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات کُردی

لیست دروس تحصیلات تکمیلی

کارسناسی ارشد ادبیات فارسی
دکتری ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد زبانشناسی
کارشناسی ارشد تدریس زبان انگلیسیی
کارشناسی ارشد ادبیات عربی