آمار

سال تاسیس مهر ماه 1391
تعداد  گروه های آموزشی 4 گروه

تعداد دانشجو مشغول به تحصیل
1362

تعداد فارغ التحصیل
3840

تعداد هیات علمی
3   استاد 
16 دانشیار
15  استادیار

مقاطع تحصیلی
5 رشته-گرایش کارشناسی
5 رشته-گرایش کارشناسی ارشد
1 رشته-گرایش دکتری